Drepturi/ Obligații pacient

Drepturile pacientului

Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea 95/2006, Legea nr. 46/2003 şi Normele de aplicare ale Legii 46/2003 aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătătii Publice nr. 386/2004, actualízate.

Pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale ale unităţii;

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nicio discriminare.

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza;
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuare a tratamentului şi nerespectare a recomandărilor medicale, precum şi cu privire la datele despre diagnostic şi prognostic;
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă doreşte sau nu să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă psihică;
 • Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu
  minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare;
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat despre situaţia sa medicală şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său;
 • Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, dar numai cu acordul pacientului;

Reguli pentru informarea aparținătorului

Informarea la cerere a aparținătorului sau a rudelor pacientului la solicitare telefonică

(extras din Procedura privind comunicarea spitalului cu exteriorul)

Particularitatea situației este generată de condițiile specifice unei pandemii ce impune respectarea unor condiții de izolare și distanțare, sau a unei situații de criză generate de o catastrofă naturală (cutremur, incendiu, inundație).

Particularitatea amintită (a asigurării informării în situații atipice), excede prevederile Acordului informat iar medicul (curant sau de gardă) și asistenta de serviciu (de salon) vor putea asigura telefonic informații aparținătorilor sau rudelor care fac dovada calității lor prin confirmarea numelui și a prenumelui pacientului și a prenumelui părinților.

Medicul va putea comunica informații despre starea generală, evoluție, diagnostic și tratament, despre data probabilă a externării, despre un posibil transfer (pe o altă secție sau un alt spital), despre degradarea stării de sănătate sau deces (ora decesului, cauza, unde se află cadavrul, când și de unde poate fi ridicat cadavrul).

Asistenta medicală va putea da informații în aceleași condiții de confirmare a calității solicitantului despre: data probabilă a externării, despre un posibil transfer (pe o altă secție sau un alt spital), despre degradarea stării de sănătate sau deces (ora). Pentru alte informații îndrumă pe solicitant să discute cu medicul curant sau de gardă.

Infirmiera, îngrijitoarea, brancardierul nu sunt îndreptățiți să dea informații despre pacient, vor spune solicitantului acest lucru și va recomanda efectuarea solicitării către medic sau asistentă.

La internare sunt necesare urmatoarele documente:

 • biletul de trimitere eliberat de medicul de familie;
 • cardul de sănătate
 • copie după certificatul de naştere al pacientului;

alte acte care privesc starea de sănătate (certificat de dizabilitate-handicap, bilete de externare anterioare etc).

 • Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 • Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a acestuia;
 • În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar;
 • În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de întelegere;
 • În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate;
 • Comisia de arbitraj este constituită din trei medici, pentru pacienţii internaţi în spitale, şi din doi medici, pentru pacienţii din ambulatoriul de specialitate;
 • Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 • Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale ca subiect în învăţământul medical clinic şi cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului;
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR ŞI VIAŢA PRIVATĂ A PACIENTULUI

 • Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul sau datele personale sunt confidenţiale, chiar şi după decesul acestuia.
 • Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 • În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viaţa privată, familială, a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
 • Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
 • În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe criterii medicale.
 • Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi se aduc la cunoştinţa publicului.
 • Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat corespunzător. Se exceptează de la prevederile art. 253 din Legea 46/2003 cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, va fi creat mediul de îngrijire şi tratament cât mai aproape de cel familial.
 • Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiuni pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.
 • Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare.
 • Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferite unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare, pacienţii au dreptul la servicii comunitare disponibile.
 • Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

Obligațiile pacientului

Pentru buna desfăşurare a activităţilor medicale, pe durata spitalizării, pacienţii trebuie să ţină cont de următoarele reguli:

 • Să respecte regulile de acces in unitate, ariile de acces, regulile de conduită şi disciplină ale spitalului, regulile şi orarul de vizita.
 • Trebuie sa prezinte la accesul in unitate, personalului desemnat cu securitatea , un document de identificare
 • Să nu producă zgomote puternice, de orice natură şi să nu iniţieze acţiuni care pot produce disconfort pacienţilor internaţi şi celorlalte persoane din jur.

 • Să nu fumeze în incinta spitalului, să nu consume sau să introducă în spital băuturi alcoolice ori substanţe periculoase sau interzise de lege.
 • Să păstreze curăţenia în rezervă.
 • Pe durata spitalizării, să nu părăsească incinta spitalului fara acordul medicului de garda.
 • Să respecte intimitatea şi confidenţialitatea persoanei, viaţa privată şi programul celorlalţi pacienţi, inclusiv ale personalului medical.
 • Să utilizeze cu atenţie şi să nu deterioreze bunurile spitalului, precum şi bunurile aflate în proprietatea altor persoane, dacă este cazul; in cazul deteriorarii unor obiecet sa anunte personalul medical sau administrativ
 • Să asigure individual paza şi protecţia bunurilor personale de valoare pe care le introduc în spital, asumându-şi întreaga responsabilitate cu privire la acestea, sau sa le depuna pentru pastrare  pana la externare in safe sau la persoanele desemnate ( secretariat)
 • Să ofere personalului medical toate informaţiile relevante pe care le deţin despre starea de sănătate proprie, precum şi informaţiile de orice altă natură (apartenenţa religioasă, valori şi cutume culturale, etnice , obiceiuri alimentare, etc.) care pot afecta sau influenţa îngrijirea medicală şi serviciile conexe furnizate
 • Să ofere informaţii exacte şi complete în legătură cu spitalizările anterioare, tratamente si proceduri urmate anterior
 • Să solicite personalului medical informaţii detaliate cu privire la starea individuală de sănătate, investigaţiile şi analizele realizate, diagnosticul stabilit şi tratamentul propus, înainte de a îşi da consimţământul faţă de orice procedură şi act medical pe care îl acceptă.
 • Să respecte cu stricteţe planul de tratament şi să discute despre orice schimbare pe care o doresc sau care intervine din cauze externe, cu medicii curanţi sau cu medici din aceeaşi arie de specializare cu cei care au stabilit tratamentul.
 • Să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical.
 • Să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.
 • Să informeze personalul medical şi să solicite sprijin pentru orice nelămuriri şi întrebări cu privire la documentele medicale, inclusiv instrucţiunile privind îngrijirea şi tratamentul la domiciliu.
 • Să ia în calcul faptul că poate exista un motiv obiectiv pentru care un serviciu  medical nu este disponibil la un anumit moment şi într-o anumită formă, si sa fie informat despre alternative de investigatie propusa, costuri suplimentare
 • Să se prezinte la consultaţii / intervenţii / internare la ora stabilită conform programării sau să anunţe secretariatul cu cel puţin 24 de ore înainte de aceasta, în cazul în care programarea trebuie anulată sau modificată.
 • Să solicite orice informaţii referitoare la costurile si deconturile  pentru serviciile medicale furnizate şi să achite aceste facturi.
 • Programul de servire a mesei : micul dejun 7.30-8.00; pranz 13.30 – 14.00; cina 19.30-20.00
  • suplimentele pentru regimurile speciale sunt  la orele 10,30-11,00 si 16,30-17,00
  • masa se serveste in salon
  • Programul de vizita al apartinatorilor este: miercuri, vineri in intervalul orar 15-17, duminica in intervalul orar 12,00- 17,00;
  • .La un pacient nu pot veni concomitent ai mult de 2 apartinatori in salon; apartinatorii trebuie sa poarte echipamentul de protectie  obligatoriu ( pus la dispozitie din secretariat), trebuie sa aiba comportament adecvat  pe durata vizitei, sa nu sufere de boli infecto – contagioase acute care pot influenta negativ recuperarea pacientilor; sa nu aduca alimente sau medicatie suplimentara pacientului fara acordul medicului de garda; timpul de vizitare pentru pacientii aflati in recuperare postoperatorie imediata/ 48 ore este limitat la 10-15 minute; nu este recomandat accesul copiilor sub 14 ani in saloanele de postoperator imediat; accesul la pacient se face insotit de personalul unitatii;
  • Pacientii si apartinatorii trebuie sa respecte ariile si zonele de acces ale unitatii
Abonează-te la newsletter
Vrei să fii informat?
Vrei să primești cele mai noi PROMOȚII?
Abonează-te la newsletter-ul nostru și vei fi primul care vei afla!
Email-ul dumneavoastră

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH